Amfion pro musica classica

Kauniaisten musiikkijuhlat 2017: Rohkeasti uudistunut ohjelma

8. Kauniaisten musiikkijuhlat KMJ järjestetään 28.10.–5.11.2017. Festivaalin uusi taiteellinen johtaja, kapellimestari ja viulutaiteilija Jan Söderblom on suunnitellut rohkeasti uudistetun ohjelman tuttuihin esiintymistiloihin. Tiede ja filosofia ovat saaneet yhä suuremman roolin ja jousikvartettotulkinnat vuorottelevat tieteellisten ja filosofisten keskustelujen kanssa. Erilaiset työpajat ja popup-konsertit täydentävät tunnelmaa. Edellisen taiteellisen johtajan Seppo Kimasen aikana Kauniaisten musiikkijuhlat kasvoi viisipäiväisestä paikallistapahtumasta festivaaliksi, joka kerää yleisöä koko maasta ja kestää viikonlopusta viikonloppuun.

Suomalainen festivaalimaisema on runsaudensarvi. Tavoitteenani on, että KMJ tarjoaa siihen jotain ainutlaatuista ja inspiroivaa, jota pääkaupunkiseudun yleisö kokee tarvitsevansa syksyn pimeimpänä aikana, sanoo Söderblom.

Uusi elämyksiä tarjoava ohjelma
Tämän vuoden musiikkijuhlilla tutkimme useaan otteeseen, miten musiikki ja keskustelu innostavat toisiaan. Ohjelman uusina elementteinä ovat Wunderkammer, Quattro e quattro sekä Kamarimusiikkia matkalla kotiin.

Tänä vuonna olemme kutsuneet mukaan useita kotimaisia jousikvartetteja: Meta4, Kamus, Borea ja Uusi Helsinki-kvartetti. Kansainvälisiä kvartetteja ovat ruotsalainen Long Island String Quartet LISQ sekä venäläinen David Oistrakh String Quartet.

Erikseen on mainittava, että  Sebastian Fagerlundin uusi teos saa Suomen kantaesityksensä tämän vuoden festivaalilla. Lavalla nähdään myös Sami Pihlström, Sara Heinämaa, Minna Lindgren, Eero Tarasti, Folke Gräsbeck, Piia Komsi sekä festivaalin taiteellinen johtaja Jan Söderblom.

Rajat ylittävä tieteellinen yhteistyö
Kauniaisten musiikkijuhlien ohjelma on aina sisältänyt kunnianhimoisia tieteellisiä ja filosofisia elementtejä. Pyrimme luomaan festivaalin, jonka sisältö tarjoaa työkaluja tämän päivän yhä hajanaisemman todellisuuden yhdistämiseksi orgaaniseksi kokonaisuudeksi.

Ohjelmatarjonnan täydentämiseksi ja tieteellisten ohjelmakohtien tietopohjan vahvistamiseksi festivaali on aloittanut kolmivuotisen yhteistyön Tieteellisten seurain valtuuskunnan kanssa. TSV toimii katto-organisaationa yli 270 tieteelliselle seuralle ja neljälle tiedeakatemialle, joiden piirissä on yhteensä n. 250 000 jäsentä, ja on merkittävä ja riippumaton asiantuntijaelin tutkimusta ja tutkimus-politiikkaa koskevissa asioissa. Yhteistyön tieteellisenä asiantuntijana toimii professori Sami Pihlström.

Meillä on ollut onni löytää yhteistyökumppani, jonka pyrkimykset ovat samat kuin meillä. Minä haluan antaa kamarimusiikille uusia kontaktipintoja tieteellisesti suuntautuneen yleisön piirissä, ja TSV haluaa puolestaan löytää uusia kanavia lisätäkseen tietoisuutta toiminnastaan sekä tieteen ja tutkimuksen luonteesta nykypäivänä, sanoo Söderblom.

Joukkorahoituskampanja
Ensimmäistä kertaa festivaaliyleisölle tarjoutuu mahdollisuus joukkorahoituskampanjan kautta osallistua festivaalin toteuttamiseen. Joukkorahoitus on maailmanlaajuisesti katsottuna tulossa yhä yleisemmäksi keinoksi hankkia tukea erilaisille projekteille. Ihminen voi pienellä tai isolla panoksella tukea hanketta, johon hän uskoo, ja riittävän monen pienen panoksen turvin voidaan toteuttaa suuriakin hankkeita. Festivaalin käyttämä palvelualusta on Mesenaatti.me

http://www.kauniaistenmusiikkijuhlat.fi/fi/ohjelma2017/


Grankulla musikfest 2017: Modigt förnyat program
Grankulla musikfest GMF ordnas för åttonde gången 28.10–5.11.2017. Festivalens nya konstnärliga ledare, kapellmästare och violinist Jan Söderblom har planerat ett modigt förnyat program till de bekanta estraderna. Vetenskap och filosofi har fått en allt större roll och stråkkvartettolkningarna varvas med vetenskapliga och filosofiska samtal. Olika verkstäder och popup-konserter kompletterar musiken och samtalen och skapar en unik stämning.
Under den tidigare konstnärliga ledaren Seppo Kimanens tid växte festivalen från en lokal femdagarsfestival till en festival som samlar publik från hela landet och pågår från veckoslut till veckoslut.

Den finländska festivalscenen är ett ymnighetshorn. Mitt mål är att vi ska kunna bidra med något unikt, något som huvudstadsregionen ska komma att se som ett inspirerande måste under höstens mörkaste tider, säger Jan Söderblom.

Ett nytt upplevelserikt program
Under årets musikfest undersöker vi vid flera tillfällen tillsammans hur musiken och debatten eggar varandra. De nya programhelheterna Wunderkammer, Quattro e quattro och Kammarmusik på vägen hem representerar de nya elementen i programmet. I år har vi bjudit in flera inhemska stråkkvartetter; Meta4, Kamus, Borea och Nya Helsingforskvartetten och internationellt; svenska Long Island String Quartet LISQ och ryska David Oistrakh String Quartet. På programmet står också det finska uruppförandet av Sebastian Fagerlunds nya verk. På scenen ses också bl.a. Sami Pihlström, Sara Heinämaa, Minna Lindgren, Eero Tarasti, Folke Gräsbeck, Piia Komsi och musikfestens konstnärlige ledare Jan Söderblom.

Gränsöverskridande vetenskapligt samarbete
Grankulla musikfest har alltid haft ambitiösa inslag av vetenskap och filosofi i programmet. Vi strävar efter att skapa en festival vars innehåll erbjuder verktyg att sammanfoga dagens allt mer splittrade verklighet till en organisk helhet.

För att komplettera programpaletten och stärka kunskapsbasen för de vetenskapliga inslagen har festivalen inlett ett treårigt samarbete med Vetenskapliga samfundens delegation VSD. VSD är en takorganisation för över 270 vetenskapliga samfund och fyra vetenskapsakademier med sammanlagt ca 250 000 medlemmar. VSD är ett betydande och oavhängigt sakkunnigorgan i frågor som gäller forskning och forskningspolitik. Som vetenskaplig rådgivare fungerar professor Sami Pihlström.

Vi har haft turen att hitta en samarbetspart som har samma ambitioner som vi. Jag vill ge kammarmusiken nya kontaktytor till den vetenskapligt inriktade publiken och VSD vill hitta nya kanaler för att sprida medvetenheten om sin verksamhet och om vetenskapens och forskningens väsen i vår tid, säger Söderblom.

Kampanj för gräsrotsfinansiering
För första gången bjuds festivalpubliken in för att via en gräsrotsfinansieringskampanj vara med och förverkliga festivalen. Gräsrotsfinansiering blir globalt ett allt vanligare sätt att få stöd för olika projekt, och samtidigt ett allt vanligare sätt att använda pengar på ett upplyst sätt. Man kan gå in och stödja projekt man tror på med en mindre eller större summa. När många människor bidrar med små summor blir det plötsligt möjligt att förverkliga också stora projekt. Det har blivit allt lättare att mötas på internet och sociala medier och därmed uppleva delaktighet och gemenskap. Med hjälp av gräsrotsfinansiering förverkligas i dag ett flertal nya projekt. Alla samhällsmedlemmar kan vara med och ge uppsving åt och stödja projekt man tror på. Festivalen använder plattformen Mesenaatti.me.

http://Hela programmet finns på grankullamusikfest.fi/program

Vastaa

Post Navigation