Amfion pro musica classica

Islantilais-suomalainen konsertti

Kun a­ja­tus yh­teis­työs­tä Jón Si­gurðs­so­nin kans­sa syn­tyi,
pi­dim­me läh­tö­koh­ta­na et­tä soi­tam­me kon­ser­teis­sa se­kä
is­lan­ti­lais­ta et­tä suo­ma­lais­ta mu­siik­kia. Pää­tim­me
kum­pi­kin va­li­ta kiin­nos­ta­van te­ok­sen ko­ti­maas­tam­me. Jón
pää­tyi Jon Nor­da­lin \”Sis­ters in Gards­horn\” bii­siin ja mi­nä
Jaak­ko Kuu­sis­ton \”Valo\” te­ok­seen.

Sis­ters in Gards­hor­nin läh­tö­koh­ta­na on kan­san­ta­ri­na
kol­mes­ta si­sa­ruk­ses­ta Ásasta, Signý´sta ja Helgasta. Teoksessa
kai­kuu voi­mak­kaas­ti kan­sal­lis­ro­mant­ti­sen a­jan sä­vyt.
Jaak­ko Kuu­sis­ton Valo on kan­ta­e­si­tet­ty vuon­na 2009 ja on
te­ki­jän­sä nä­köi­nen, e­lin­voi­mai­nen ja täyn­nä e­ner­gi­aa.
Näi­den mie­len­kiin­tois­ten kes­tol­taan ly­hy­em­pi­en te­os­ten
rin­nal­la ha­lu­sim­me yh­dis­tää kak­si pe­rus­oh­jel­mis­toon
kuu­lu­vaa suur­ta so­naat­tia. Pää­dyim­me Brahm­sin d-mol­liin ja
Straus­sin so­naat­tiin op. 18, jotka mo­lem­mat ovat suu­ria ja
dra­maat­ti­sia so­naat­teja.

Vastaa

Post Navigation